මහ මැතිවරණයට ඇප අයදුම්පත් 59ක්

Share this Article

මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට ස්වාධීන කණ්ඩායම් 59ක් ඊයේ(10) දිනයේ දී ඇප අයදුම් පත් භාරදී ඇතැයී මැතිවරණ කොමසාරිවරයා නිවේදනය කර තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.