මහ මැතිවරණයට ඇප අයදුම්පත් 59ක්

මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට ස්වාධීන කණ්ඩායම් 59ක් ඊයේ(10) දිනයේ දී ඇප අයදුම් පත් භාරදී ඇතැයී මැතිවරණ කොමසාරිවරයා නිවේදනය කර තිබේ.

[pdf id=12684]

Leave a Reply

Your email address will not be published.