මහ මැතිවරණයට ඇප අයදුම්පත් 59ක්

මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට ස්වාධීන කණ්ඩායම් 59ක් ඊයේ(10) දිනයේ දී ඇප අයදුම් පත් භාරදී ඇතැයී මැතිවරණ කොමසාරිවරයා නිවේදනය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *