මහ බැංකුව බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අවලංගු කර වන්දි ගෙවීම ආරම්භ කරයි

ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී වෙත මූල්‍ය ව්‍යාපාර කරගෙන යාම සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත්‍රය 2023 සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර ඇති බවයි.

මෙම මූල්‍ය සමාගමේ අත්හිටුවීම 2011 අංක 42 දරන මූල්‍ය ව්‍යාපාර පනතේ 37 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ගෙන ඇත.

2021 අංක 02 දරන ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්‍ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රම රෙගුලාසියේ විධිවිධානවලට අනුව සියලුම රක්‍ෂිත තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි ගෙවීමට පියවර ගන්නා බව මහ බැංකුව පවසයි.

එබැවින්, වන්දි ගෙවීම සඳහා වන උපදෙස්වල දක්වා ඇති පරිදි නියමිත ලිපි ලේඛන සමඟ නියමිත පරිදි පුවත්පත්වල පළ කර ඇති නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද හිමිකම් පෝරම ඉදිරිපත් කරන ලෙස සියලුම තැන්පත්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඒකාබද්ධ තැන්පත්කරුවන් වෙනම හිමිකම් පෝරම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තැන්පත්කරුවන් සඳහා වන වන්දි ගෙවීම් ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීම් පද්ධතිය හරහා නිශ්චිත බැංකු ගිණුම් වෙත සෘජුවම බැර කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්‍ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රම රෙගුලාසිවලට අනුව, බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි රක්‍ෂිත තැන්පත්කරුවන් 2023 සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා සිට වසර දෙකකට නොඅඩු හෝ ඊට අදාළව නිසි අධිකරණයක් විසින් ඈවර කරන්නා පත් කිරීමට පෙර ඔවුන්ගේ හිමිකම් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

හිමිකම් පෝරමය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ www.cbsl.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකි අතර එහි පිටපත් අනුරාධපුර, කිලිනොච්චි, මාතලේ, මාතර, නුවරඑළිය සහ ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් ලබාගත හැකිය.

නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද හිමිකම් පෝරම, අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමඟ, එක්කෝ මහ බැංකුවේ තැපැල් කාමරයට භාර දිය යුතුය, නැතහොත් හැකි ඉක්මනින් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. කරුණාකර ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ “BFP” සඳහන් කරන්න. 0112-477261, 0112477276 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *