මහ බැංකුව පවත්වාගෙන යන ප්‍රතිපත්ති අනුපාත නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR) දැනට පවතින මට්ටමේම පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පිළිවෙළින් සියයට 15.50 සහ සියයට 16.50 මට්ටමේ පවත්වා ගැනීමට අද පැවති රැස්වීමේදී මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ මෑත කාලීන සහ අපේක්ෂිත ආර්ථික වර්ධනයන් සහ දේශීය හා ගෝලීය පෙරමුණු පිළිබඳ සාර්ව ආර්ථික ප්‍රක්ෂේපන සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මෙම තීරණය ගත් බවයි.

විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම අවසන් කිරීමෙන් පසු වෙළඳපල මනෝභාවයන්හි වැඩිදියුණු කිරීම් මධ්‍යයේ පවතින උද්ධමන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය බව මණ්ඩලයේ අදහස විය. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ (IMF) EFF සහ පහත වැටෙන අවදානම් වාරිකය පිලිබිඹු කරන ඉහල වෙලඳපොල පොලී අනුපාත වල පහලට මාරු වීම.

සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය: මහ බැංකු මුදල් ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *