මහ බැංකුවේ නිල විදේශ මුදල් සංචිත තවදුරටත් පහතට…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල සංචිතය මාසයකට පෙර සිට මාර්තු අවසානය වන විට ඩොලර් බිලියන 1.94 දක්වා 16.1% කින් තවදුරටත් පහත වැටේ.

මහ බැංකුවේ රන් සංචිත මාර්තු මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 29 දක්වා 70% කින් පහත වැටේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *