මසකට අලුතින් ඩෙංගු රෝගීන් 10,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය (NDCU) අඟහරුවාදා නිවේදනය කළේ, පසුගිය මාසයේදී මෙරටින් හඳුනාගත් දෛනික ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 335 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

පසුගිය දින 25 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 8,728 ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි. 2023 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 25 දක්වා කාලය තුළ සමස්ත රෝගීන් 85,216 ක් වාර්තා වී ඇති බව ඔවුහු පවසති. වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *