මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය මීරිගම-කුරුණෑගල කොටස ජනවාරි 15 වැනිදා විවෘත කෙරේ

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ (E04) මීරිගම – කුරුණෑගල කොටස 2022 ජනවාරි 15 වන දින මහජනතාව සඳහා විවෘත කරන බව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *