මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට හිඟ බදු ගෙවීමට අවසාන නිවේදනයක්

මේ මස අවසන් වීමට පෙර හිඟ බදු ගෙවන ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට මුදල් අමාත්‍යාංශය අවසන් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පැවසුවේ, පැහැර හරින ලද සියලුම බදු ගෙවන ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ට අවසන් නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවයි.

වසර දහයක් සඳහා පැහැර හරින බදු අයකර ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

මින් ඉදිරියට බදු සහන ලබාදීමට කිසිදු පියවරක් නොගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *