මත්තල ගුවන් තොටුපළ කළමනාකරණය පෞද්ගලික ආයෝජකයකුට

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ කළමනාකරණය වසර 30කට පෞද්ගලික ආයෝජකයෙකුට ලබා දෙන බව ගුවන් සේවා සහ නාවික අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

“ගුවන් තොටුපළ බදු දීමේ ගිවිසුම ලබන සතියේ අවසන් කරනවා,” අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *