මත්තල ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනයට ආයෝජකයින් හත්දෙනෙක් : ඇමති

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක් බවට සංවර්ධනය කිරීමට අවම වශයෙන් ආයෝජකයින් හත් දෙනෙකු ඉදිරිපත් වී ඇතැයි ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

මත්තල ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් යානා එකලස් කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම ආරම්භ කිරීමට යෝජනා ලැබී ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මත්තල ගුවන් තොටුපළේ පාඩුව රුපියල් බිලියන 1.5 දක්වා අඩු කර ඇති බවත් එය ගුවන් තොටුපළ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමෙන් පසු අඩුම පාඩුව බවත්” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *