භූමිතෙල් නිකුත් කිරීම ලීටර් 5කට සීමා කෙරේ.

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් භූමිතෙල් නිකුත් කිරීම පාරිභෝගිකයෙකුට දිනකට ලීටර් 5කට සීමා කෙරේ.

යාවත්කාලීන – සීමා ඉන්ධන ලැයිස්තුව

යතුරුපැදි සඳහා ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් රු.2,000
3 රෝද රථ සඳහා ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් රු.3,000
ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් රු. කාර්, වෑන්, ජීප් සඳහා 8,000.
භූමිතෙල් – පාරිභෝගිකයෙකුට උපරිම ලීටර් 5 කි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *