භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට

ලංකා සතොස කිරිපිටි මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලංකා සතොස සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 22කින් පහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 948කි.

සතොස කිරිපිටි මිල පහළ දැමීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මකය.

මේ අතර අද සිට සතොස මුං ඇට සහ කඩල මිල ද පහළ දමා තිබේ.

මුං ඇට කිලෝවක රුපියල් 77කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 998කි.

කඩල කිලෝවක මිල රුපියල් 9කින් පහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 540කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *