බොරැල්ල කනත්තේ මහ ගසක් පාරට

බොරැල්ල කනත්තේ තිබූ විශාල ගසක් මාර්ගයට කඩා වැටීමෙන් බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති විය.

කොළඹ නගර සභාවේ සේවකයන් එම ගස ඉවත් කිරීමට මේ වනවිට කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *