බිත්තර වැඩි මිලට අලෙවි කළ වෙළෙඳුන් කිහිප දෙනෙකුට දඩ…

උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා බිත්තර අලෙවි කළ වෙළෙඳුන් කිහිප දෙනෙකුට අදාළ අධිකරණ මගින් දඩ නියම කර තිබේ.

වාර්තාවන්ට අනුව රු. අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයේ වෙළෙන්දෙකුට රුපියල් 1,020,000ක් පනවා තිබේ.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් වැඩි මිලකට බිත්තර අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැනවූ ඉහළම දඩ මුදල වේ.

දඩයක් රු. දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ වෙළෙන්දෙකුට රුපියල් 100,000ක් පනවා තිබෙනවා.

දඩ මුදල් රු. 100,000 බැගින් ද අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳුන් හතර දෙනෙකුට පනවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.