බස්නාහිර හැර සෙසු පළාත්වලට අදාල වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සබරගමුවෙන්

බස්නාහිර පළාතේ හැර දිවයිනේ සෙසු පළාත්වලට අදාළව වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ලියාපදිංචි කිරීම සබරගමු පළාත් සභාව මගින් මෙම මස 03 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කල බව සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සදහන් කළේය.

ඒ මහතා මේ බව සදහන් කළේ  රත්නපුර පිහිටි සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිණි.

මේ අනුව, බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වූ වාහන හැර සෙසු පළාත්වල ලියාපදිංචි වූ වාහන සදහා වාර්ෂික වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සබරගමු පළාත් සංකීර්නයෙන් ද රත්නපුර සහ කෑගල්ල දීස්ත්‍රික්ක දෙකේ 29 ක් වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලින්ද ලබා ගත හැකිය.

මෙය ක්‍රියාත්මක වීමත් සමගම බස්නාහිර පළාතේ ලියාපදිංචි වූ වාහන හැර සෙසු පළාත්වල ලියාපදිංචි වූ වාහන සදහා වාර්ෂික වාහන  ආදායම් බලපත්‍ර වාහන ලියාපදිංචි වූ පළාත් සභාවට අමතරව සෙසු පළාත් හතෙන් (7) ලබා ගත හැකිය. මීට ඔමිනි බස් රථවලට අදාළ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අදාළ නොවන බවද ප්‍රධාන ලේකම්වරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *