බස්නාහිර පළාතේ රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බස්නාහිර පළාතේ මාර්ග අනතුරු වැළැක්වීම පිළිබඳ විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

2023 මාර්තු 01 වැනිදා සිට 31 වැනිදා දක්වා බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පොලිස් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේය.

රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය පැදවීම, වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයින් වාහන පැදවීම, අවශ්‍ය ආදායම් සහ රක්ෂණ ලියකියවිලි නොමැතිව රිය පැදවීම, මාර්ග නීති කඩකිරීම් වැනි අනතුරු සම්බන්ධ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේදී අවධානය යොමු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *