බස්නාහිර ත්‍රිරෝද රථ සඳහා 15දා සිට නව ගාස්තු ක්‍රමයක්

බස්නාහිර පළාත තුළ ධාවනය වන මගී ත්‍රිරෝද රථ සඳහා මේ මස 15වන දින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිශ්චිත ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී තිබෙන බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

මේ අනුව පළමු කිලෝමීටරයට රුපියල් 100ක් හා දෙවැනි කිලෝමීටරයත් ඇතුළත්ව ඉන්පසුව කිලෝමීටරයකට රුපියල් 90ක් ලෙස ගාස්තුව සකස් කර තිබෙන බවද එම අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රසන්න සංජීව මහතා සඳහන් ක‍ළේය.

බස්නාහිර පළාත තුළ ධාවන වන ත්‍රිරෝද රථ මේ වන විට ලියාපදිංචි කර ගනිමින් තිබෙන බවත් බොහෝ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ගාස්තු මීටර පවතින බවත් මීට අමතරව පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය විසින් සහන මිලට ගාස්තු මීටරයක් ලබා දීමට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර තිබෙන බවද පැවසීය.

මේ මස 15වන දින සිට මෙම ගාස්තුව ක්‍රියාත්මක කරන බවත් අදාළ ගාස්තු අය නොකරන පිරිස්වලට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ වැටලීම් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවද සඳහන් කළේය.

අදාළ ගාස්තු පිළිගන්නා බවත් මේ නිසා අනෙකුත් සෑම පළාතක් සඳහාමත් මගී ත්‍රිරෝද ගාස්තුවක් හඳුන්වා දී0මට අදාළ පළාත් බලධාරීන් පියවර ගත යුතු බවද සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා සඳහන් කළේය.

නිශ්චිත ගාස්තුවක් නොමැති වීම නිසා ත්‍රිරෝද රථවලින් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා ගන්නා මගී ජනතාවට අසාධාරණකම් සිදුවූ බවත් මේ මස 15වන දින සිට බස්නාහිර පළාත තුළදී සේවා ලබා ගන්නා ජනතාවට සාධාරණයක් ඉටුවන බවද පැවසීය.

මේ නිසා අදාළ සහනය අනෙකුත් පළාත් සභා බලප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවටත් ලැබිය යුතු බවත් අදාළ කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම සහායක් සංගමයක් ලෙස ලබා දීමට සූදානම් බවද සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *