බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොකු වෙනසක්

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්වරුන් සඳහා නව විෂයන් ලබා දී තිබේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් කර්මාන්ත ලෙස කටයුතු කළ අජිත් බස්නායක මහතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන ලෙස ද, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පුනරුත්ථාපන ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණී බී දිසානායක මහතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් මෙහෙයුම් සහ බුද්ධි හා ආරක්ෂණ ලෙස ද පත්කර තිබේ.

මීට අමතරව බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් කිහිපදෙනෙකුගේ ද විෂය පථයන් වෙනස් කර ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේය.

බන්ධනාගාර අධිකාරී සහ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් 14දෙනෙකු සඳහා ද ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

එමෙන්ම වැඩ ආවරණ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරීවරුන් ලෙස 11 දෙනෙකු සඳහා නව පත්වීම් සමග ස්ථාන මාරුකිරීම් සිදුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

බන්ධනාගාර ප්‍රධාන ජේලර්වරුන් 20 දෙනෙකු ද ස්ථාන මාරුකිරීම් කර ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *