බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ ඩිජිටල් ගේට්වේ නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ පළමු වේදිකාවෙන් පිටත්වන මගීන් සඳහා ඩිජිටල් ගේට්වේ/ප්‍රවේශය පිළිබඳ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ගුවන් තොටුපළේ නිරීක්ෂණ කටයුතුවල කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) (සීමිත) සමාගම බහුවිධ දිගු කිරීම් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව පළමු වේදිකාවෙන් පිටත්වන මගීන් සඳහා ඩිජිටල් දොරටුවක්/ප්‍රවේශයක් හඳුන්වාදීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

නියමු ව්‍යාපෘතිය ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා සංගමයේ ‘එක් හැඳුනුම්’ සංකල්පය මත පදනම් වී ඇත.

එමඟින්, පිටත්වීමේ විවේකාගාරයේ ප්‍රවේශ ස්ථානයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දොර/මුහුණු හඳුනාගැනීමේ යන්ත්‍ර සවි කිරීම හරහා මගියා හඳුනාගැනීම සඳහා වලංගු ඩිජිටල් ගමන් බලපත්‍රයක් ඔවුන් සතුව ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් මගීන් පරීක්ෂා කිරීම පහසු ක්‍රියාවලියක් වනු ඇත.

සංචාරක අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *