පොලිසිය, රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව හමුවට කැඳවයි.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මීළඟ රැස්වීම සඳහා පොදු ගිණුම් පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (COPA) හමුවට කැඳවා තිබේ.

2023 අප්‍රේල් 26 වැනි බදාදා COPA වෙත වාර්තා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට උපදෙස් දී ඇති බව COPA හි සභාපති, Sate ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

අලගිවන්න මහතා පැවසුවේ විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සහ වත්මන් කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කැඳවා ඇති බවයි.

මේ අතර, සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට 2023 අප්‍රේල් 25 වැනි අඟහරුවාදා COPA වෙත වාර්තා කරන ලෙසද නියෝග කර ඇත.

ඒ අනුව පසුගිය වසරවලට අදාළව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සහ වත්මන් කාර්ය සාධනය පදනම් කර ගනිමින් කරුණු සොයා බැලීම සඳහා සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කෝපා හමුවට කැඳවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *