පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයට නව අධ්‍යක්ෂවරයෙක් පත්වේ

පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනාරත්න මහතා පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයේ නව අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත්කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *