පොදු ගමනාගමන සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කෙරේ

මගීන් හෝ බඩු ප්‍රවාහනය සඳහාවූ පොදු ගමනාගමන සේවාවන්  ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින්  අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කෙරේ.

මෙකී සේවා මෙන්ම මෙම සේවා සඳහා අවශ්‍ය මංමාවත් ,පාලම් බෝක්කු සහ දුම්රිය මාර්ග ඇතුළු මංමාවත් මෙන්ම දුම්රිය මාර්ග මගින් ගමනාගමන සේවා සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කළ ගැසට් නිවේදනය  ජනාධිපති ලේකම් ඊ.එම්.එස්.බී.ඒකනායක මහතා විසින්  නිකුත් කරනු ලැබීය.

මේ අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය මගින්  ඕනෑම රාජ්‍ය සංස්ථාවකින්,දෙපාර්තමේන්තුවකින්,පළාත් පාලන ආයතනයකින්,සමුපකාර සමිතියකින් හෝ ඒවායේ ශාඛාවකින් සපයනු ලබන මෙකී සේවාවන් සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත්කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *