පෙළපොත් – නිල ඇදුම් ගැන අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

රජයේ පාසල් සිසුන් වෙත 2024 වර්ෂයට අදාළව පාසල් පෙළපොත් සහ නිල ඇදුම් සදහා රෙදි නොලද පාසලක් වේ නම් ඒ පිළිබදව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට දැනුම් දෙන ලෙස විදුහල්පතිවරු දැනුවත් කර එම අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් තිබේ.

මේ දක්වා පාසල් පෙළපොත් නොලැබුණු පාසල් වේ නම් 0112784815 හෝ 0112785306 යන දුරකථන අංක වෙතද, නිල ඇදුම් රෙදි නොලැබුණු පාසල් සම්බන්ධයෙන් 0112785573 යන දුරකථන අංකයටද දැනුම් දීමට හැකි බව අමාත්‍යංශය පවසයි.

මේ වනවිට සියලු පාසල් වෙත නිල ඇදුම් රෙදි සහ පාසල් පෙළ පොත් දිවයින පුරා කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාල වෙත ලබා දී අවසන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *