පෙබරවාරි 12ට පෙර යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ලංවිමට කියයි

2023 දෙසැම්බර් මාසයෙන් අවසන් වන වසර තුළ උපයාගත් හිතකර ජලවිදුලි ගබඩාව සහ ලාභය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව, ගාස්තු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට (CEB) ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) නියම කරන ලදී.

ඒ අනුව 2024 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා ලංවිම අවසාන පරිශීලක සහ තොග සැපයුම් ගාස්තු යෝජනා 2024 ජනවාරි 16 වැනි දින මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇත. ඉන් අනතුරුව කොමිෂන් සභාව ලංවිමෙන් යම් යම් පැහැදිලි කිරීම් ඉල්ලා තිබුණද එම තොරතුරු තවමත් ලැබී නොමැත.

යෝජිත ගාස්තු ව්‍යුහය සහ ඒ ආශ්‍රිත පිරිවැය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනතේ (SLEA) 30(3) වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය පරිදි පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අදහස් විමසීමට කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරයි. ගාස්තු සංශෝධනය කාලෝචිත ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීමට නියමිතය.

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නැවුම් තොරතුරු පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් කරන ඕනෑම වැඩිදුර විශ්ලේෂණයක් පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශන කාලය තුළ කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියට උඩුගත කරනු ලැබේ.

2024 සඳහා ලංවිම විසින් යෝජිත පුරෝකථන වියදම් සහ ලංවිම විසින් යෝජිත තීරුබදු ව්‍යුහය (3.34% අඩු කිරීම) පිළිබඳව තම අදහස් දැක්වීමට පාර්ශවකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මේ අතර, සියලුම අදහස් 2024 පෙබරවාරි 12 හෝ ඊට පෙර විද්‍යුත් තැපෑල, ෆැක්ස් හෝ තැපෑලෙන් ලිඛිතව එවිය යුතු බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි. වාචික උපදේශන සැසියක් 2024 පෙබරවාරි 15 වැනි දින කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *