පෙට්‍රල් මිල වැඩි කරයි.

පෙට්‍රල් මිල රුපියල් 30 සිට 400 දක්වා ඉහළ ගියේය.

අනෙකුත් සියලුම ඉන්ධන මිල නොවෙනස්ව පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *