පුද්ගලයන් සහ සංවිධාන අසාදු ලේඛනගත කිරීම් සම්බන්ධව ජනාධිපති කාර්යාලයේ ක්‍රියා පටිපාටිය පැහැදිලි කරයි.

UNSC 1373 යටතේ පුද්ගලයින් සහ සංවිධාන අසාදු ලේඛනගත කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී අනුගමනය කළ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇත.

2291/ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් 2012 අංක 01 දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ විධානයේ 04(7) නියෝගය යටතේ නම් කර ඇති පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවට සිදු කරන ලද සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ක්‍රමවේදයේ පසුබිම සහ පෙර කොන්දේසි පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් PMD විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී. පසුගිය දිනවල සමාජයේ ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් 2022-08-01 දිනැති 02 පහත දැක්වේ.

පසුබිම

2001 සැප්තැම්බර් 28 වැනි දින, එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියේ VII පරිච්ඡේදය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය, UNSC යෝජනාව 1373 ඒකමතිකව සම්මත කළේය.

ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීම ඉලක්ක කරගත් වගකීම් මාලාවක් එහි සාමාජික රටවලට පවරා ඇත.

ඒ අනුව, 2012 මැයි 15 දිනැති අංක 1758/19 දරන විශේෂ ගැසට් පත්‍රය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය විසින් 2012 අංක 01 දරන එක්සත් ජාතීන්ගේ විධානය යටතේ ත්‍රස්තවාදයට මුල්‍ය සැපයීම සම්බන්ධයෙන් මූලිකව කටයුතු කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇත.

ක්රියාවලිය

ඉහත නියෝග ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වන විෂය අමාත්‍යවරයා ආරක්ෂක විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සමඟ සම්බන්ධ වී නිසි බලධාරියා ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පත් කර ඇත.

ඒ අනුව නිසි බලධාරියාගේ අදාළ නියෝගවලට අනුව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, බුද්ධි අංශ, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි අංශයෙන් සමන්විත කමිටුවක් අධ්‍යයනයක් සිදු කළේය. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ත්‍රස්තවාදයට මූල්‍ය ආධාර සැපයීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ගේ සහ සංවිධානවල ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සහ සාක්ෂි මත පදනම්ව ලැයිස්තුගත කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

ඒ අනුව 2014 සිට 2022.08.01 දක්වා විධිමත් ගැසට් අටක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

2022.08.01 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2291/02 ගැසට් පත්‍රයට අදාළ මූලික පරීක්ෂණ 2022 මාර්තු මාසයේදී ආරම්භ කරන ලද අතර ඒ අනුව රට තුළ හෝ රටින් පිටත ජීවත්වන ත්‍රස්තවාදී හෝ අන්තවාදී සංවිධාන සහ ඊට සම්බන්ධ අය සහ ඒවාට අදාළ මූල්‍ය, වත්කම්, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් විමර්ශනය කරන ලද අතර මෙම පුද්ගලයින් හෝ සංවිධාන ලැයිස්තුගත කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ ඔවුන් අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සෘජු හෝ වක්‍ර සම්බන්ධකම් තිබේද නැද්ද යන්න පදනම් කරගෙනය.

මේ ආකාරයෙන් ලැයිස්තුගත කර ඇති සංවිධානයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් විරෝධතාවක් ගොනු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඒ සඳහා නිසි බලධාරියා වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර හේතු සහිතව ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන ලෙස ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ හැකිය.

පසුව අදාළ දෙපාර්තමේන්තු විසින් තොරතුරු පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යයනයකින් පසු එම ඉල්ලීම නිසි බලධාරියා වෙත වාර්තා කරනු ඇත. එම පුද්ගලයා හෝ සංවිධානය ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිසි බලධාරියා වගකිව යුතුය.

අමාත්‍යවරයාගේ තීරණය අවසාන තීරණය වන අතර අගතියට පත් පාර්ශ්වයන්ට මහාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් එම තීරණයට අභියෝග කිරීමට හැකියාව ඇත.

තවද, පවතින මුදල් හෝ අරමුදල් කැටි කිරීම, වත්කම් කැටිකිරීමේ නියෝගය හෝ වෙනත් මූල්‍ය වත්කම් හෝ ආර්ථික සම්පත් හෝ වෙනත් ආශ්‍රිත සේවාවන්ගෙන් පීඩාවට පත් වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට මහාධිකරණයට පැමිණිලි කිරීමට ඉඩකඩ ඇත.

මෙම එක් එක් ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගැසට් මගින් නිසි බලධාරියා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. ඒ අනුව 2012 අංක 01 දරණ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝගයට අනුව විධිමත් හා ගැඹුරු තොරතුරු අධ්‍යයනයකින් පසු 2022.01.08 දිනැති අංක 2291/2 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් පුද්ගලයන් 316ක් සහ සංවිධාන 06ක් ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කර ඇත.

එසේම, ඉහත ගැසට් පත්‍රය මගින් අලුතින් හඳුනාගත් පුද්ගලයන් 55ක් සහ සංවිධාන 03ක් ඇතුළුව පුද්ගලයන් 316ක් සහ සංවිධාන 15ක් ලැයිස්තුගත කර ඇත.

ලැයිස්තුගත කළ සංවිධාන

ගෝලීය දෙමළ සංසදය (GTF)
ඕස්ට්‍රේලියානු දෙමළ කොංග්‍රසය (ATC)
වර්ඩ් දෙමළ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව (WTCC)
දෙමළ ඊළාම් ජනතා සංගමය (TEPA)
බ්‍රිතාන්‍ය දෙමළ සංසදය (BTF)
කැනේඩියානු දෙමළ කොංග්‍රසය (CTC)
ගැසට් මගින් ලැයිස්තුගත සංවිධාන

දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි (එල්.ටී.ටී.ඊ.)
දෙමළ පුනරුත්ථාපන සංවිධානය (TRO)
දෙමළ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව (TCC)
ලෝක දෙමළ ව්‍යාපාරය (WTM)
අන්තර්ජාතික දෙමළ ඊළාම් රජය (TGTE)
ලෝක දෙමළ සහන අරමුදල (WTRF)
මූලස්ථාන සමූහය (HQ Group)
කැනේඩියානු දෙමළ ජාතික කවුන්සිලය (NCCT)
දෙමළ තරුණ සංවිධානය (TYO)
ජාතික තව්හිද් ජමාත් (NTJ)
ජමාතේ මිල්ලතේ ඊබ්‍රාහිම් (JMI)
විලයාත් ඇස් සෙයිලානි (WAS)
දාරුල් අදාර් (ඩීඒ)
ශ්‍රී ලංකා ඉස්ලාමීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය (SLISM)
මුතු ඇටය සුරකින්න
වැඩි විස්තර සඳහා www.competentauthority.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *