පුද්ගටයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වසා දමයි

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ සියලු පළාත් කාර්යාලය නැවත දැනුම් දෙන තුරු මහජනතාවට විවෘත නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.