පැරසිටමෝල් ඇතුළු ඖෂධ කිහිපයක මිල අඩු කෙරේ.

පැරසිටමෝල් ඇතුළු ඖෂධ වර්ග හැටක (60) උපරිම සිල්ලර මිල සංශෝධනය කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඊයේ නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව 2023 ජුනි 26 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඖෂධ මිල 16% කින් අඩු කර ඇත.

2019 ඖෂධ උපලේඛන (මිල මත සිවිලිම්) රෙගුලාසිවල දක්වා ඇති පරිදි සහ 2022 දී අවසන් වරට සංශෝධිත ඕනෑම උපලේඛනගත ඖෂධයක් උපරිම සිල්ලර මිලකට අලෙවි කරන නිෂ්පාදකයෙකු හෝ ආනයනකරුවෙකු එම ඖෂධය උපරිමයට වඩා වැඩි මිලකට අලෙවි නොකළ යුතු බව ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් වේ. මෙම රෙගුලාසිවල උපලේඛනයේ දක්වා ඇති සිල්ලර මිල.

2019 ඖෂධ සඳහා වන උපලේඛන (මිල පිළිබඳ සිවිලිං) රෙගුලාසිවල දක්වා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා අඩු සංශෝධිත සිල්ලර මිලකට ඕනෑම උපලේඛනගත ඖෂධයක් අලෙවි කරන නිෂ්පාදකයෙකු හෝ ආනයනකරුවෙකු විසින් අවසන් වරට 2022 දී සංශෝධිත මිල ගණන් සමානුපාතිකව අඩු කළ යුතුය. මුළු සියයට දහසයකින් (16%).

සෑම වෙළෙන්දෙකුම, බෙදාහරින්නෙකු, ඖෂධවේදියෙකු, වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙකු, දන්ත වෛද්‍යවරයෙකු, පශු වෛද්‍යවරයෙකු, පුද්ගලික වෛද්‍ය ආයතනයක් ඇතුළු වෛද්‍ය ආයතනයක්, ඔසුසලක් හෝ විකිණීම සඳහා උපලේඛනගත ඖෂධ සන්තකයේ තබාගෙන සිටින හෝ පුද්ගලයා විසින් උපලේඛනගත ඖෂධවල මිල පවත්වා ගත යුතුය. උපරිම සිල්ලර මිල හෝ සංශෝධිත සිල්ලර මිල කුමක් වුවත් අඩු වේ.

ගැසට් නිවේදනය පහත පරිදි වේ: ගැසට් – ඖෂධ මිල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *