පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව රැස්වෙයි.

නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තුන්වැනි සැසිවාරය සඳහා වූ රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළමු කාරක සභා රැස්වීම අද විපක්ෂ මන්ත්‍රී (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

ස්ථාවර නියෝග 121 ප්‍රකාරව තේරීම් කාරක සභාව විසින් පසුගියදා (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කරන ලදී.

2021 අංක 30 දරන විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීමේ විසර්ජන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත කමිටුව විසින් සලකා බලා අනුමත කරන ලද බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඒ අනුව ප්‍රකාශ කළේය.

සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් අය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත ද අනුමත වූ බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

2017 අංක 12 දරන විදේශ විනිමය පනත යටතේ රෙගුලාසි, 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද යටතේ නියෝගය සහ රේගු ආඥාපනත (පරිච්ඡේදය 235) යටතේ යෝජනාවක් ද රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.