ප්ලේන් ටී එකක් රුපියල් 60 දක්වා ඉහලට…

ආපනශාලාවල ප්ලේන්ටි මිල රුපියල් 60 ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

ආපනශාලා හිමියන් පවසන්නේ සීනි සහ ගෑස් මිල ගණන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙසේ මිල මිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ බවයි.

මෑත කාලයේදී ප්ලේන්ටියක් අලෙවි වූයේ රුපියල් 30 ක මුදලකටයි.

ආපනශාලා හිමියන් පවසන්නේ ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යාම මත ආපන ශාලාවලට පැමිණ පාරිභෝගිකයන් විශාල ලෙස පහත වැටී ඇති බවයි.

මෑතකදී කිරි තේ එකක මිලද රුපියල් 100 දක්වා ඉහල දමා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *