ප්‍රවීණ සංගීතවේදී සනත් නන්දසිරි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී සහ සංගීතවේදී මහාචාර්ය සංගීත් නිපුන් සනත් නන්දසිරි (81) අභාවප්‍රාප්ත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *