ප්‍රමිතියෙන් තොර ඩීසල් නිකුත් කිරීම: සජිත්ට සම්පූර්ණ වාර්තාවක් අවශ්‍යයි

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඩීසල් තොගයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විදුලිබල අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම ඩීසල් සාම්පල පිළිබඳ පරීක්ෂණ වාර්තා අසාර්ථක වී ඇති අතර ඩීසල් තොගයක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කර ඇති බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඩීසල් තොගය වඩා හොඳ තත්ත්වයේ ඩීසල් සමඟ මිශ්‍ර කර වෙළඳපොළට නිකුත් කර ඇති බවට වාර්තා වන බව ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

එම පරීක්ෂණ වාර්තා සහ අදාළ ඩීසල් තොගය සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ඇතුළත් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *