පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම කඩාකප්පල් කිරීමට රාජ්‍ය බලධාරීන් දරන උත්සාහයන් පිළිබඳව නීතිඥ සංගමය කනස්සල්ල මතු කරයි.

2023 මාර්තු 19 වැනි දිනට පෙර පැවැත්වීමට නීතියෙන් නියම කර ඇති පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම කඩාකප්පල් කිරීමට රාජ්‍ය බලධාරීන් විසින් මෑතකදී කරන ලදැයි කියනු ලබන උත්සාහයන් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය (BASL) දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

සියලුම මැතිවරණ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලියේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන අතර ඒවාට බාධා නොකළ යුතු බව BASL අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *