පසුගිය සතියේ වාර්තාගත ඉහළ යාමෙන් පසු රන් මිල නැවතත් පහතට වැටෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රත්‍රන් මිල අද දිනයේදී අඩුවී ඇති බව රන් අලෙවිකරුවන් පවසනවා.

කැරට් 24 රන් (ග්‍රෑම් 8) ස්වෛරී එකක මිල රුපියල් 190,000 ක් බව ඔප්පු වී ඇත.

මේ අතර, කැරට් 22 රන් ස්වෛරී රුපියල් 175,000 කට ගනුදෙනු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *