නුවර වටරවුමේ 1950 දී පමණ පැවත්වුනු මොටර් සයිකල් තරගයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published.