නීතිවිරෝධී ලෙස අපනයනයට සුදානම් වු හක් බෙල්ලන් තොගයක් හසු වේ

සූක්ෂ්ම ලෙස සඟවා ඉන්දියාවට අපනයනය කිරීමට උත්සාහ කල නීතිවිරෝධී හක් බෙල්ලන් තොගයක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ සැකකාර සමාගමක් විසින් එම නීතිවිරෝධී හක් බෙල්ලන් අඩංගු බහාලුම අපනයනය කිරීම සඳහා 2021 ජුනි මස 15 වන දින සුදානමින් සිට ඇත.

ඒ පිළිබඳ ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරක් මත අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇති අතර දින දෙකක් පුරා සිදුකළ පරීක්ෂා කිරීම අවසානයේ දී අපනයනය තහනම් කළ හක් බෙල්ලන් 21,480ක තොගයක් සොයා ගැනීමට රේගු නිලධාරීන් සමත් වී තිබේ.

වර්ෂ 2003 අංක 1298/1 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාර ව පනවා ඇති හක් බෙල්ලන් පිළිබඳ ධීවර කළමනාකරණ සහ අපනයන නියෝගවලට අනුව ධීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් නිකුත් කරන ලද අපනයන බලපත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ හැර කිසියම් තැනැත්තෙකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් හක් බෙල්ලන් අපනයනය නොකළ යුතු බව දක්වා ඇත.

තවදුරටත් එම නියෝගය අනුව විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 70ට වඩා අඩු හක් බෙල්ලන් කිසිම තැනැත්තෙකු විසින් සන්තකයේ තබා ගැනීම, මිල දී ගැනීම, විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම, විකිණීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හෝ අපනයනය කිරීම තහනම් කර තිබේ.

ටර්බිනේල්ලා පයිරම් විශේෂයට අයත් වන එම හක් බෙල්ලන් 20,000 ක් ඉන්දියාවට අපනයනය කරන බවට අදාළ අපනයනකරු රේගු ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

ඒ සඳහා අපනයනකරු ධීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබාගත් වලංගු අපනයන බලපත්‍රයක් ද රේගුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

නමුත් රේගු පරීක්ෂාවේ දී සොයා ගත් මුළු හක් බෙල්ලන් ප්‍රමාණය 33,680ක් වන අතර ඒ අතුරින් හක් බෙල්ලන් 21,480 විෂ්කම්භය මිලි මීටර් 70 ට වඩා අඩු අපනයන තහනම් හක් බෙල්ලන් වේ.

මේ සම්බන්ධ ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු ශ්‍රී ලංකා රේගු ජෛව විවිධත්ව, සංස්කෘතික සහ ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමේ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *