නිල්වලා ගංගා ද්‍රෝණියේ ගංවතුර තර්ජන

ඉදිරි පැය 24 තුළ දකුණු පළාතට මිලිමීටර් 75 ඉක්මවූ අධික වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂා කරන බැවින් නිල්වලා ගඟ මේ වන විටත් අධික ගංවතුර මට්ටමකට පැමිණෙමින් පවතින අතර ඇතැම් ස්ථානවල ගංවතුර ආරක්ෂිත බැමි පිටාර ගැලීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. කිව්වා.

ඒ අනුව මාතර, මාලිම්බඩ, කඹුරුපිටිය, තිහගොඩ, අතුරලිය සහ අකුරැස්ස යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල නිල්වලා ගඟ නිම්නයේ පහත් බිම් ප්‍රධාන ගංවතුර තර්ජනයට ලක්ව ඇත.

මෙම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් මෙම ප්‍රදේශ භාවිතා කරන රියදුරන්ගෙන් වටිනා ජීවිත සහ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කල්පනාකාරී වන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

ගංවතුර අවදානම් ප්‍රදේශ වන්නේ අතුරලිය, අකුරැස්ස, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ, මාතර සහ කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *