නිරෝධායන නීති කැඩූ 226ක්

ගත වු දිනය තුළ නිරෝධායන නීති උලංල්ඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 266 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මුව ආවරණ නොපැලඳීම සහ  දුරස්ථභාවය තබා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පැවසුවේය.

ඒ අනුව මේ දක්වා කාලය තුළ නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 48,808 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම පළාත් අතර ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා උලංල්ඝනය කරමින් ගමන් කිරීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයින් 205 දෙනෙකු ද හරවා යැවීමට කටයුතු කළ බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *