නියමිත දුම්රිය ගමන් වාර 120,993 න් 10,077 ක් අවලංගු කර ඇත

2022 වාර්ෂික විගණකාධිපති වාර්තාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් හෙළි වන්නේ වසර සඳහා නියමිත දුම්රිය සේවා 120,993 න් 2022 දී දුම්රිය සේවා 10,077 ක් අවලංගු කර ඇති බවයි.

1865 දී කාලසටහනකට අනුව දුම්රිය මෙහෙයුම් ආරම්භ විය.

වාර්තාවට අනුව, 2022 දී දුම්රිය කාලසටහනට අනුකූල නොවන බව දුම්රිය මගීන් පැමිණිලි කළේය.

ප්‍රතිචාර වශයෙන්, දුම්රිය සේවා 32,844 ක් නියමිත වේලාවට ධාවනය වූ අතර, එය වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කළ දුම්රිය සේවාවලින් 72% ක් විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු මගී ප්‍රවාහනයෙන් 6% ක් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයෙන් 6.5% ක් තිබියදීත්, දුම්රිය සේවය සිය දායකත්වය වැඩි කර ගැනීමට මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීය.

තවද 1934 දී මුලින් කිලෝමීටර් 1,521 ක් ආවරණය කළ දුම්රිය ජාලය 2021 දී බෙලිඅත්ත දක්වා කිලෝමීටර් 32 ක නව කොටසක් එකතු කිරීමත් සමඟ කිලෝමීටර 1,465 දක්වා හැකිලී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *