නිදහස් අධ්‍යාපනය අද නාමිකයි: ආචාර්ය හරිනි

C.W.W කන්නන්ගර මහතා දීර්ඝ අරගලයකින් පසු හඳුන්වා දුන් නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය අද නාමිකව පවතින අතර ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය තීරණය වන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මූලධර්මවලට පටහැනි ජනතාවගේ ආර්ථික බලය මත පදනම්ව බව NPP පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය පැවසුවාය.

නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වා දුන්නේ C.W.W කන්නන්ගර මහතා විසින් බව පවසන ඇය ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය ජනතාවගේ ආර්ථික බලයෙන් තීරණය නොකළ යුතුය යන පදනම මත ඉදිරිපත් කළ බවත් ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය අද තීරණය වන්නේ ජනතාවගේ ආර්ථික බලය මත බවත් ඇය පැවසුවාය.

“C.W.W කන්නන්ගර මහතා වසර ගණනාවක් අරගල කළේ සැමට සමාන අධ්‍යාපන අවස්ථා සහතික කිරීම සඳහා නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ගෙන ඒමටයි. එය හඳුන්වා දුන්නේ ජනතාවගේ ආර්ථික බලය මත අධ්‍යාපනයට ප්‍රවේශය තීරණය නොකළ යුතුයි කියන කාරණය මුල් කරගෙනයි. අද නිදහස් අධ්‍යාපනය නාමිකයි. අද වන විට අපට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලැබෙනවාද නැද්ද යන්න තීරණය වන්නේ අපේ ආර්ථික ශක්තිය මතයි.

නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ජනප්‍රිය පාසල් සංකල්පය අද ඇති නොවන බව මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

අද අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ විෂමතාවයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ වාර්ෂික අයවැයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන මුදල් කපා හැරීම බව ඇය පැවසුවාය.

“ආණ්ඩු විසින් වාර්ෂික අයවැය මගින් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරන මුදල් අඛණ්ඩව කපා හරිනවා,” ඇය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *