නැවත වතාවක් මහජන අරගලයක්?

ගොවි ජනතාවගේ කෝපය උපයෝගී කරගෙන නැවත වතාවක් මහජන අරගලයක් ඇති කිරීමට යම් පිරිසක් උත්සාහ දරමින් සිටි බවට ජාතික බුද්ධි අංශ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට වාර්තා කර ඇතැයි පැවසෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *