නව පාසල් වාරය ආරම්භය පෙබරවාරි 5 වැනිදාට කල් යයි

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල මීළඟ පාසල් වාරය පෙබරවාරි 5 වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

නව පාසල් වාරය 2024 පෙබරවාරි 2 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍යාංශය මීට පෙර තීරණය කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *