නව පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයේදී පාර්ලිමේන්තු ආසන වෙන්වෙන්නේ මෙහෙමයි

පසුගියදා සභාවාර අවසන් වූ පාර්ලිමේන්තුව නැවත 2020 ජනවාරි 3වනදා රැස්වීමට නියමිත අතර නව පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයේදී විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම බලාත්මක වනු ඇත. ඒ අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට විපක්ෂයේ ඉදිරිපෙළ අසුන්වල 8 වන අසුන වෙන් කර ඇති අතර ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විපක්ෂයේ ඉදිරිපෙළ 7 වන අසුන වෙන් කර තිබේ.

සිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගී වීමට නියමිත අතර ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉදිරි පෙළ 8 වන අසුන වෙන් කර ඇති බව සදහන්.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉදිරිපෙළ 7 වන අසුනත් සභානායක සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුර සදහා සුපුරුදු පරිදි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉදිරි පෙළ 6 වන සහ 5 වන අසුන් පනවා තිබේ.

අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය මත පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පනවා ඇති බව වාර්තාවේ.

සෙසු පක්ෂ නායකවරුන්ගේ අසුන්වල වෙනසක් සිදුකර නොමැති බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *