නව කැසිනෝ සහ සූදු බද්ද ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

කැසිනෝ වාර්ෂික බදු රුපියල් 150% කින් ඉහළ දමා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. මිලියන 200 සිට රු. මිලියන 500 කි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය කියා සිටියේ අගෝස්තු මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කැසිනෝ සඳහා වාර්ෂිකව අය කෙරෙන බදු ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

අදාළ බදු ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් ඔට්ටු ඇල්ලීමේ සහ සූදු බදු පනත ද සංශෝධනය කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එමගින් වාර්ෂික බද්ද රු. සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීමේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 6 සිට මිලියන 1 දක්වා.

10% ක පිරිවැටුම් බද්ද 15% දක්වා වැඩි කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.