දේශීය බැංකුවල ඩොලරය තවදුරටත් ඉහළට…

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවල එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු කිහිපයක් එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල රු. අද 370.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *