උෂ්ණත්ව

දිස්ත්‍රික්ක 13ක් සඳහා උණුසුම් කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීම්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *