දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය බදාදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ…

දිවයින පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතිය බදාදා (11) පෙරවරු 7 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *