තෝරාගත් පවුල් සඳහා උත්සව සමයේ රු.5000 ක්

විශේෂ දීමනාවක් ලෙස රු. උත්සව සමයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 31ක් හඳුනාගැනීම සඳහා එක් පවුලකට මාස දෙකකට රුපියල් 5,000 බැගින් ලබාදෙන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *