තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල්කරණය කර ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කරනවා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (19) පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය වසරේ රුපියල් මිලියන 7000 ක පාඩුවක් ලබා ඇති බවත් එය රුපියල් මිලියන 4000 දක්වා අඩු වී ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිජිටල්කරණය කර ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය. පසුගියදා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා දේශීය තැපැල් සේවය විදේශ රටවල ව්‍යාප්ත කිරීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීය.

2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 9,269ක් උපයා ඇති බවත්, මේ වසරේ ජුනි 31 වන විට ආදායම රුපියල් මිලියන 16,272ක් බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව අතිකාල සහ අනෙකුත් දීමනා සඳහා 2022 වසරේදී රුපියල් මිලියන 14,511ක් වැය කර ඇති අතර, 2023 ජුනි 31 වන විට එය රුපියල් මිලියන 7,156ක් වූ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පසුගිය වසරේ විදේශ තැපැල් සේවාවෙන් ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 1,121.3 ක් වූ අතර, මේ වසරේ ජුනි 31 වන විට ආදායම රුපියල් මිලියන 804.08 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *