තවත් ප්‍රදේශ කීපයක් හුදෙකලා කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කරන බව යුද හමුදාපතිවරයා නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශ පහතින් දැක්වේ.

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ – පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශය,

* ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ – ඕර්ස් හිල් ග්‍රාම නිලධාරි වසම – අනුපවල්ලිපුරම් ග්‍රාම නිලධාරි වසම,

* කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ – වලාන උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම – වෑකඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම – කිරිබේරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම – මාලමුල්ල නැගෙනහිර,

* නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ – නීලදණ්ඩහින්න ග්‍රාම නිලධාරී වසම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.