තවත් අංශ දෙකක් සඳහා QR කේත පද්ධතිය ඉදිරියේදී

සමෘද්ධි දීමනා බෙදා හැරීම සහ අනෙකුත් සුබසාධන ක්‍රියාමාර්ග විධිමත් කිරීම සඳහා QR Code ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට රජය සලකා බලයි.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්ට අමතරව රජයෙන් සහය අවශ්‍ය අයද මෙම ක්‍රමයට ඇතුළත් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනාවරණය කළේය.

ඒ අනුව, රජයෙන් සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති වැඩිහිටි පුද්ගලයින්, ශාරීරික ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සහ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයින් මෙම පද්ධතියට ඇතුළත් වේ.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින පවුල් සහ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් රජයේ මූල්‍ය ආධාර අවශ්‍ය අනෙකුත් පවුල් ද එය සම්බන්ධ කරනු ඇත.

මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ, මෙම ක්‍රමය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ අරමුණ එම සුබසාධන ක්‍රියාමාර්ග වඩාත් අවශ්‍ය අය හඳුනා ගැනීම සහ අවභාවිතය වැලැක්වීම බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *